Deklaracja dot. przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacje

W związku z trudną sytuacją na rynku mięsa drobiowego związaną z wystąpieniem grypy ptaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął prace dotyczące sporządzenia wniosku Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej, w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektora drobiarskiego w Polsce z tytułu wystąpienia grypy H5N8 u drobiu na przełomie roku 2019 i 2020 oraz w roku 2021.
Wniosek powinien zawierać precyzyjne oszacowanie strat gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk grypy ptaków. Powyższy Wniosek musi zawierać udokumentowaną ocenę strat poszczególnych gospodarstw, sporządzoną na podstawie danych zawartych w dokumentacji finansowej (księgowej), dokumentacji kurnika (dziennika fermowego, książki leczenia, dokumentacji pobierania prób) lub innych dostępnych dokumentach. Szacowane straty mogą dotyczyć jedynie okresu, w którym działalność danego gospodarstwa podlegała ograniczeniom, ustanowionym w stosownych aktach prawnych, w związku z wystąpieniem grypy ptaków.
W następstwie złożonego Wniosku przez kraj członkowski, Komisja Europejska w drodze rozporządzenia ustanawia nadzwyczajne środki wsparcia dla sektora w tym państwie. Powyższe rozporządzenie KE stanowi podstawę do przygotowania krajowego prawodawstwa mającego na celu wdrożenie tych środków na poziomie krajowym.

Mając na uwadze powyższe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z prośbą do KOWR (jako instytucji wiodącej) aby we współpracy z ARiMR, GIW i IERiGŻ-PIB podjął stosowne działania.

Zwracamy się zatem z prośbą do producentów drobiu prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po wystąpieniu ognisk grypy ptaków o dobrowolne wypełnienie Deklaracji dot. przychodów i kosztów zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją i bezzwłoczne przesłanie jej do IERiGŻ-PIB.

Instrukcja

Instrukcja 'krok po kroku'.

  1. Należy pobrać skoroszyt MS Excel z deklaracją i zapisać na lokalnym dysku komputera.
  2. Następnie należy ją wypełnić (przy pomocy aplikacji MS Excel) stosując się do szczegółowych instrukcji w niej zawartych. Prosimy o podanie tych samych danych identyfikujących producenta i stada jak w „Deklaracji strat…” przekazanej do KOWR.
  3. Po wypełnieniu i zapisaniu deklaracji proszę ją przesłać do IERiGŻ-PIB w wersji elektronicznej POSŁUGUJĄC SIĘ LINKIEM: przesyłanie wypełnionych deklaracji do IERiGŻ-PIB

Kopie faktur i innych dokumentów należy dołączyć do „Deklaracji strat…” przekazywanej do KOWR.